Văn bản dưới luật là gì?

94 views 10:34 chiều 0 Comments Tháng Tám 10, 2022

Hiện nay, các văn bản dưới luật nhiều vô kể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa xác định được giá trị pháp lý của các văn bản dưới luật và các văn bản dưới luật khác nhau như thế nào. Chính vì vậy, bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc văn bản quy phạm pháp luật là gì.

1. Văn bản dưới luật là gì?

Văn bản dưới luật là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành theo đúng trình tự, thủ tục và hình thức quy định, văn bản này có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản quy phạm pháp luật.

Đây là văn bản có nội dung là hợp pháp, do các cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương ban hành. Văn bản dưới luật được ban hành nhằm cụ thể hóa một nội dung do văn bản quy phạm pháp luật quy định. Các văn bản dưới luật được ban hành có thể cụ thể hóa và quy định chi tiết cho các văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên không được trái với quy định của hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Văn bản dưới luật tiếng Anh là gì?

Văn bản dưới luật tiếng Anh còn được gọi là Sub-law documents.

3. Các loại văn bản dưới luật

Hiện nay, theo quy định hiện hành, văn bản dưới luật bao gồm các loại sau:

 • Pháp lệnh: là văn bản dưới luật, do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành và quy định những vấn đề mà Quốc hội giao.
 • Nghị quyết: là văn bản quy phạm pháp luật quyết định những nội dung cơ bản điều chỉnh các quan hệ xã hội, được ban hành sau khi được đa số cơ quan, tổ chức thảo luận và biểu quyết tán thành về một vấn đề. chủ đề nhất định.
 • Nghị định: là một loại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản quy phạm pháp luật cụ thể của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp do Chủ tịch nước ban hành. Hiện nay, ở một số nước, sắc lệnh có thể do Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ hoặc Tòa án ban hành.
 • Nghị định: là một dạng văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nghị định quy định chi tiết những vấn đề do văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể hoặc quy định quyền và nghĩa vụ của người dân trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành.
 • Quyết định: là loại văn bản quy phạm pháp luật có tính chất đặc biệt hơn so với các văn bản dưới luật khác vì nó vừa là văn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. quốc gia có thẩm quyền.
 • Thông tư: là một loại văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành, dùng để hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên ban hành.

4. Thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật

Văn bản dưới Luật do các cơ quan nhà nước ớ trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Văn bản dưới luật được ban hành để cụ thể hóa một nội dung được các văn bản luật quy định. Văn bản dưới luật được ban hành có thể cụ thể hóa, quy định chi tiết cho các văn bản luật, tuy nhiên không được trái với quy định của hiến pháp và các văn bản luật.

 • Pháp lệnh, Nghị quyết: Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • Lệnh, Quyết định: Chủ tịch nước
 • Sắc lệnh: Chủ tịch nước
 • Nghị định: Chính phủ
 • Thông tư: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

5. Ví dụ văn bản dưới luật

Văn bản dưới luật có vô vàn trên thực tiễn hiện nay. Chẳng hạn như Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo…

XEM THÊM TẠI: https://monantuga.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *