Nghị quyết là gì?

144 views 10:34 chiều 0 Comments Tháng Tám 22, 2022

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật cấp cao của nhà nước, bạn thường nghe đến những cụm từ như nghị quyết, pháp lệnh nhưng lại không hiểu nghĩa của những từ này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin để tìm hiểu nghị quyết là gì và ai có thẩm quyền ban hành nghị quyết.

Tìm hiểu về Nghị quyết

Nghị quyết là gì?

Nghị quyết là hình thức quyết định bằng văn bản về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị thảo luận, biểu quyết thông qua theo đa số, thể hiện quan điểm, ý kiến của cơ quan, tổ chức về một vấn đề. chắc chắn.

Thẩm quyền ban hành nghị quyết

Hiến pháp quy định nghị quyết là văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Nghị quyết quy định về những vấn đề gì

Nghị quyết do Quốc hội ban hành để điều chỉnh những vấn đề tại khoản 2 Điều 15 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 như sau:

– Tỷ lệ phân chia nhiệm vụ thu, chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

– Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành;

– Đình chỉ hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân;

– Quy định về tình trạng khẩn cấp và các biện pháp đặc biệt khác để bảo đảm quốc phòng, an ninh;

– Ân xá;

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết quy định những vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

– Phiên dịch Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

– Đình chỉ hoặc kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để đáp ứng yêu cầu cấp bách phát triển kinh tế – xã hội;

– Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất;

– Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố hoặc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước hoặc từng địa phương;

– Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ra nghị quyết hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử bằng tổng hợp tình hình áp dụng pháp luật. , giám đốc phiên tòa.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để điều chỉnh những vấn đề quy định tại Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:

– Chi tiết các điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

– Chính sách, biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

– Các biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn;

– Các biện pháp mang tính đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ra quyết định để điều chỉnh những vấn đề được luật giao. .

Trên đây là quy định về những vấn đề được quy định trong Nghị quyết của cấp có thẩm quyền. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

XEM THÊM TẠI: https://monantuga.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *